مطالعات ارزیابی توان زیسا محیطی و مکانیابی صنایع در منطقه مکران

به منظور بسترسازی فرایند توسعه پایدار در منطقه مکران، مطالعات جامع محیط زیستی (اقتصادی)، اجتماعی و طبیعی در دستور کار قرار گرفته است که فاز اول آن خاتمه یافته و فاز دوم در دست اجرا می باشد. محدوده کل منطقه مورد مطالعه از اواسط تنگه هرمز تا ابتدای کشور پاکستان در محدوده ساحلی دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در بر¬می¬گیرد. تهیه نقشه زیستگاه¬های بستر دریا از طریق انتخاب نوع تصویر ماهواره¬ی مناسب جهت مطالعات بستر دریا؛ برداشت نقاط تعلیمی از بستر دریا به منظور طبقه بندی تصاویر ماهوره¬ای؛ شناسایی زیستگاه¬های مرجانی، بستر علف¬های دریایی، بستر جلبکی، بستر شنی، بستر سنگی، بستر گلی؛ زمین مرجع کردن نقشه¬های زیستگاه¬های بستر دریا و صحت سنجی نقشه تهیه شده با استفاده از مطالعات میدانی به انجام رسید.