مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی ، بررسی پلانکتون و بنتوز

بررسی ساختار جوامع فیتوپلانکتونی به خصوص پراکنش و فراوانی آنها جهت ارزیابی کیفی و تعیین درجه تولید و آلودگی آب در تالاب حائز اهمیت است. با مطـالعه و بررسی بنتوزهای یـک پهنه آبـی می‌توان به میزان پتـانسیل شیـلاتی تالاب، تعیـین مقادیر مجاز قابل برداشت‌ و تعیین توان تولید تالاب ‌در ارتباط با رها سازی لارو آبزیان جهت بازسازی ذخایر‌ پی بـرد. جهت شناسایی و بررسی تغییرات تنوع و تراکم گونه های پلانکتون و بنتوز از 10 ایستگاه و پنج دوره زمانی نمونه برداری انجام شد. بر اساس نتایج، غالب بودن گروه های فیتوپلانکتونی دیاتومه ها و جلبک های سبز آبی نشان از یوتروفی تالاب انزلی می باشد. همچنین، تالاب انزلی به طور نسبی دارای تنوع و فراوانی کمتری از بی مهرگان کفزی می باشد که دو گروه Chironomidae و Tubificidae غالب بوده اند. این دو گروه هر دو به عنوان شاخص زیستی آلودگی آلی در اکوسیستم های آبی می باشند. بنابراین غالبیت این موجودات در تمامی و یا بخشی از تالاب می تواند بیانگر سطح بار آلی وارده به تالاب باشد که یک منبع آلاینده بالقوه است.