تصفیه فاضلاب خروجی از کارخانه تولید روغن زیتون

به دلیل بار آلی (35000COD=) و Oil& Grease بالا در فاضلاب حاوی روغن زیتون، تخلیه این نوع فاضلاب بدون تصفیه به محیط پذیرنده بعنوان یکی از مخاطرات جبران ناپذیر محیط زیست قلمداد می¬گردد که تاکنون روش تصفیه آن نیز با چالش های زیادی مواجه بوده است که محققان پژوهشکده محیط زیست از طریق روش تصفیه ترکیبی فیزیکو-شیمیایی و بیولوژیکی موفق به تصفیه فاضلاب حاوی روغن زیتون شده¬اند و میزان COD فاضلاب تصفیه شده را (قبل از مرحله ازن زنی) به 1100 میلی گرم بر لیتر رساندند.