کتاب چالش جهانی اشتغال

دنیا با چالشی عظیم به منظور ایجاد مشاغلی سازنده و ثمربخش برای نیروی کار رو به افزایش خود رو به روست. برعکس چالش حفظ رشد اقتصاد جهانی با اصلاح و رفع تایر ایری های تجاری جهانی، این چالش جهانی اشتغال به سختی تشخیص داده شده، و ماهیت و بزرگی ابعاد آن مطمتنا په خوبی درک نگشته است در واقع باور شایعی وجود دارد (اگرچه که به ندرت بیان شده است) که حتی در عصر جهانی شدن، اشتغال یک دغدغه ملی باقی مانده است، در نتیجه امکان ندارد که چیزی به عنوان یک چالش جهانی اشتغال وجود داشته باشد. با این حال، امروزه چالش اشتغال به چند لحاظ منم، چالشی جهانی است. فراهم بودن ناکافی مشاغل سازنده و ثمربخش، اکنون یک رویداد جهانی است. فشار های جهانی جریانات فرامرزی تجارت، سرمایه و کار – پیامدهای قابل توجهی برای اشتغال در تک تک کشور ها داشته اند. همچنین، اکنون سیاست های بین الملل به اندازه ی سیاست های ملی در گسترش فرصتهای اشتغال سازنده در کشور های کمتر توسعه یافته اهمیت دارند، یعنی جایی که اکثر کارگران جهان در آن زندگی می کنند و تقریبا تمام کارگران جدید دنیا در آن زندگی خواهد کرد

این پژوهش به ماهیت و بزرگی ابعاد چالش جهانی اشتغال و راه های مواجه شدن با آن می پردازد. این تحقیق به دنبال آن است که (۱) ارزیابی و برآوردی را از وضعیت کنونی اشتغال در جهان فراهم آورد (۲) سیر تحولات از سال ۱۹۹۰ را مرور و بازنگری تصاید (۳) روابط متقابل پین عوامل ساختاری، فشار های جهانی، و سیاست های ملی را که این تحولات را توضیح می دهند تحلیل کند و (۴) دیدگاهی را در مورد واکنش های سیاستی مورد نیاز از سوی جامعه بین الملل و دولت های ملی در اختیار قرار تهد.

توسط : entezami ۱۵ آذر