کاربرد انرژی میکروویو در غیرفعال کردن آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز در فرآیند تولید چای سبز

کاربرد مایکروویو برای گرمادهی در صنایع غذایی به عنوان جایگزینی ایمن شناخته شده که قادر به نگهداری مواد مغذی بوده و حداقل کاهش مواد مغذی را داشته است. این پروژه با هدف کاربرد انرژی مایکروویو برای فرایند تولید چای سبز، با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر کیفیت چای از نظر تغییر ویژگی‌های حسی، شیمیایی و قابلیت نگهداری پیشنهاد شده است. در این بررسی ابتدا در بالاترین توان مصرفی (900 وات) میکرویو، زمان‌های آنزیم‌بری شامل 30، 60، 90 و 120 ثانیه روی برگ سبز اعمال می‌شود و پس از چایسازی صفات کیفی و ماندگاری چای تعیین می‌گردد. مدت نگهداری چای یک سال و نمونه‌برداری برای تعیین صفات کیفی به صورت ماهانه خواهد بود.  بهترین زمان آنزیم‌بری در بالاترین توان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل زمان آنزیم بری (در چهار سطح) و زمان انبارمانی چای (در هشت سطح) در سه تکرار تعیین می‌شود. سپس جهت تعیین حداقل انرژی مورد نیاز برای غیر فعال کردن آنزیم در بهترین زمان آنزیم‌بری، از کمترین تا بیشترین توان انرژی مصرفی میکرویو (200 تا 900 وات) در آنزیم‌بری برگ سبز استفاده شده و صفات کیفی چای تولیدی بررسی می‌شود. بهترین تیمار انرژی مصرفی در آنزیم‌بری با طرح کاملا تصادفی در 5 تیمار و سه تکرار تعیین می‌گردد. صفات کیفی مورد بررسی برای هر تیمار شامل تعیین پلی‌فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، کلروفیل و آزمون حسی است.