پرورش انبوه Aphidoletes aphidimyza

شکارگر Aphidoletes aphidimyza یکی از مهمترین روشها برای کنترل شته ها و کاهش خسارت های ناشی از آنها در گلخانه های سراسر کشور است. علیرغم مزایای بی شمار این شکارگر، تاکنون هیچ اقدامی در راستای تولید انبوه آن در ایران انجام نشده است. این طرح در راستای رفع مشکل اختلال ژنتیکی و اکولوژیکی در جمعیت بومی این شکارگر به دنبال ورود عامل خارجی، کاهش اثرات سوء سموم شیمیایی بر انسان ها و کاهش هزینه های بالای خرید نمونه مشابه وارداتی نسبت به نمونه داخلی تولید شده در این طرح (حداقل ۲۰% ارزان تر از نمونه وارداتی)، حذف هزینه حمل و نقل، گمرک و سایر هزینه های مرتبط با واردات نمونه مشابه خارجی تلاش کرده است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر