پروبیوتیک های ماهیان خاویاری

با توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور بروز و افزایش انواع بیماریهای عفونی و غیرعفونی در مزارع پرورشی دور از انتظار نیست. بکارگیری پروبیوتیک های بومی و اختصاصی درکاهش بیماریهای عفونی، کاهش مصرف آنتی بیوتیکها، تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش، تقویت سیستم ایمنی، کاهش استرس، بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی و افزایش درصد بازماندگی بسیار موثر است. با استفاده از پروبیوتیک های اختصاصی در صنعت پرورش ماهیان خاویاری ، سالانه 2250 میلیون ریال صرفه جویی از بابت کاهش خروج ارز ، 225900 میلیون ریال افزایش درآمد ناشی از کاهش مصرف غذا و افزایش تولید گوشت و خاویار و در نهایت 15درصد افزایش تولید در کشور مورد پیش بینی است. این فناوری از قابلیت صادراتی بسیار بالایی نیز برخوردار می باشد.

 

توسط : tasmahian ۱۵ آذر