پایش آسیب شناسی امنیت سرمایه گذاری در ایجاد کسب و کار و راهکارهای مدیریتی آن

از جمله عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب و کار می باشد که با بررسی آن می توان به تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی موجود پرداخت رشد و توسعه اقتصادی و به تبع افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب و کار مناسب می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایش آسیب­شناسی امنیت سرمایه­گذاری در ایجاد کسب و کار و راهکارهای مدیریتی آن است. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری سرمایه­گذاران استان و کارشناسان اقتصادی هستند. داده‌های بصورت پرسشنامه در کنار مشاهده مستقیم انجام شده است. حجم نمونه به روش دلفی بوده است و پرسشنامه در بین خبرگان توزیع و بعد از جمع­آوری توسط نرم­افزار میک­مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد استان گیلان با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکسری ویژگی‌ها و مزایایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. استان گیلان نیز به علت این‌که قطب کشاورزی و توریستی کشور می‌باشد، دارای مزایا و ویژگی‌های ممتازی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر باشد که یکسری از آن‌ها مزایای خصوصی استان گیلان است و دیگری ویژگی‌هایی است که سرمایه‌گذاری در این استان را به‌صرفه می‌کند.

توسط : entezami ۱۵ آذر