وضعیت ایران در شاخص جهانی کارآفرینی

شاخص جهانی کارآفرینی (GEI)[1] یک اندیکاتور (نماگر) تالیفی است که سلامت اکو سیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق اندازه‌گیری کیفیت کارآفرینی و میزان و عمق پشتیبان‌های اکوسیستم کارآفرینانه ارزیابی می‌نماید. در همین راستا، مؤسسه توسعه جهانی کارآفرینی اقدام به شناسایی 14 مؤلفه مهم در سلامت اکوسیستم کارآفرینی و استخراج داده‌های آن‌ها در دو سطح فردی و نهادی نموده است.

براساس این گزارش، ایران در شاخص جهانی کارآفرینی از بین 137 کشور دارای رتبه 72 با امتیار 27 درصد از مجموع 14 شاخص می‌باشد. ضعیف‌ترین رکن از شاخص‌های چهارده گانه در ایران شاخص پذیرش ریسک می‌باشد. این شاخص نشان می‌دهد چنانچه ایران بخواهد سریع‌ترین شاخص رشد اکوسیستم کارآفرینی را از بین شاخص‌های چهارده‌گانه تجربه کند، می‌تواند بر این شاخص تکیه نماید. هم‌چنین ایران بهترین عملکرد را در شاخص مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کار در اکوسیستم کارآفرینی خود داشته است. در همین خصوص امتیاز ایران در متغیرهای فردی (ویژگی های کارآفرینانه افراد) 58 درصد و امتیاز آن در متغیرهای نهادی (کیفیت نهادهای حامی کارآفرینی) 42 درصد می باشد.

[1] Global Entrepreneurship Development Institution

توسط : taavon ۱۵ آذر