هواده دوار زیرسطحی

ساخت یک دستگاه هواده زیر سطحی در راستای افزایش اکسیژن محلول در آب با بیشترین بازده ممکن