مکان یابی خطا در شبکه های برق

از آنجا که تضمین عرضه انرژی الکتریکی جز با حفاظت صحیح سیستم های قدرت الکتریکی ممکن نیست پرداختن به جنبه های مختلف این مقوله از مهمترین نیازمندی های صنعت برق کشور می باشد. ضروری است تا ابزاری کمکی در اختیار بهره بردار قرار گیرد که در یافتن محل دقیق رویداد خطا مورد استفاده واقع گردد.

توسط : bargh ۱۷ آذر