مولدسازی سوف سفید تا مرحله قبل از لقاح

ماهی سوف از گونه های گوشتخوار، اقتصادی و بومی دریای خزر می باشد که نه تنها گوشت آنها از طرفداران زیادی برخودار است و به همین دلیل در دو دهه اخیر پرورش گونه هایی از این خانواده در محیط های محصور کشور های اروپایی شروع شده بلکه از آن در حذف ماهیان غیر هدف، مزارع پرورش ماهی گرمابی به عنوان یک مبارزه بیولوژیک استفاده می شود. اولین گام در استمرار آبزی پروری یک گونه تازه معرفی شده ،مولد سازی است. در این پروژه با بهره گیری از امکانات پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخل ، نسبت به مولد سازی ازپیش مولدین موجود ( تکثیر 1396 ) در ایستگاه شولم و بعد از تعیین شناسه ژنتیکی اقدام خواهد می گردد . آب مصرفی در این پروژه از چاه و بعد از هوادهی تامین خواهد شد. میزان نیاز آبی ماهیان سوف بر حسب اندازه و وزن زی توده در وانها (اکسیژن محلول آب = ۸ میلی گرم در لیتر) محاسبه و به چرخش در خواهد آمد. در این دوره ضمن اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب ، ضریب تبدیل غذا ، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه، ، الگوی رشد و فاکتور وضعیت و در نهایت بررسی های بهداشتی ماهیان پیش مولد سوف سفید اندازه گیری و ثبت می گردد. بررسی های گنادی و تولید مثلی در زمان رسیدن مولدین در محیط پرورش، در فصل زمستان انجام خواهد شد . پیش مولدین جهت بررسی دقیق زیست سنجی های ماهانه و نیز انتخاب مولدین بهگزین شده ، پلاک گذاری می شوند .جهت تایید مولدین دارای قابلیت تکثیر ، تعدادی از مولدین سوف سفید پرورشی، انتخاب زمانی که دمای آب محیط پرورش بین ۸ تا ۱۵ درجه رسید انتخاب، نرها و ماده ها از هم جدا و هورمون به مولد جنس ماده , با دوز ۵۰۰ IU برکیلو گرم وزن بدن مولد سوف ، تزریق انجام می گیرد . از نمونه های تخمک و اسپرم بر اساس پروتکل تعیین کمی و کیفی سلوهای جنسی بررسی های لازمه جهت تایید امکان لقاح موفق انجام خواهد گرفت.