مواد هیبریدی-کامپوزیتی جاذب امواج صوتی

مواد جاذب صوت در فناوری های فعلی دارای عملکرد مطلوب در جذب امواج صوتی در فرکانسهای پایین نیستند. در فناوری پیشنهادی، مواد جاذب صوت مبتنی بر بکارگیری لایه نانوکامپوزیتی در ترکیب با لایه های دیگر مورد استفاده خواهد بود. با استفاده از این فناوری، راندمان جذب صوت در تمام فرکانس ها، بدون نیاز به افزایش ضخامت یا وزن مواد جاذب به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. برای این محصول مطالعات اولیه امیدبخش بوده است اما توسعه و بکارگیری این فناوری مستلزم تولید یک لایه نانوکامپوزیتی و استفاده از آن به شکل هیبریدی در ترکیب با مواد فعلی جاذب صوت و انجام آزمایشات بیشتر است. استفاده از این محصول در صنایع حمل و نقل میتواند مزایای زیادی بهمراه داشته باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر