معرفی پروبیوتیک های با منشا داخلی جهت ارتقای خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی طیور

این طرح دارای سه پروژه میباشد؛
• پروژه یک: اثر تغذیه درون تخم¬مرغی پروبیوتیک¬ها بر قابلیت جوجه درآوری، کیفیت جوجه، جمعیت میکروبی روده، ظرفیت دستگاه گوارش و عملکرد اقتصادی جوجه¬های گوشتی.
• پروژه دو: اثر مکمل سازی جیره با پروبیوتیک ها بر جمعیت میکروبی روده، ظرفیت دستگاه گوارش و عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی.
• پروژه سه: معرفی ایزوله های پروبیوتیکی با منشاء داخلی و قابلیت استفاده در جیره مرغان مادر گوشتی با استفاده از شاخص های کیفیت تخم مرغ، قابلیت جوجه درآوری، جمعیت میکروبی روده و ظرفیت دستگاه گوارش.

با توجه به این که اولین تماس با میکروب¬ها ممکن است با عوامل بیماری¬زا باشد لذا با وارد کردن باکتری¬های پروبیوتیک در دستگاه گوارش جوجه می¬توان خطر ورود عوامل بیماری¬زا را کاهش داد. بنابراین، شیوه های تزریق درون تخم¬مرغی و یا مخلوط در جیره می¬تواند به عنوان روشی برای رساندن باکتری¬های پروبیوتیک به روده جوجه پیش از تفریخ و یا از ساعات اولیه پس از تفریخ آثار مثبتی بر سلامتی جوجه از طریق تصحیح جمعیت میکروبی مفید در روده داشته باشد. در نتیجه جوجه¬های با سلامت بیشتر تضمین کننده سود اقتصادی بالاتر نیز می¬باشد. هدف های این طرح؛ 1) بررسی اثر تغذیه درون تخم¬مرغی پروبیوتیک¬های تولیدی بر قابلیت جوجه¬درآوری، ظرفیت دستگاه گوارش، 2) بررسی اثر تغذیه درون تخم¬مرغی پروبیوتیک¬های تولیدی بر عملکرد رشد و عملکرد اقتصادی جوجه¬های گوشتی، 3) بررسی اثر استفاده پروبیوتیک¬های تولیدی در جیره جوجه های گوشتی بر ظرفیت دستگاه گوارش و عملکرد رشد و عملکرد اقتصادی و 4) بررسی اثر استفاده پروبیوتیک¬های تولیدی در جیره مرغان مادر گوشتی بر کیفیت تخم مرغ و قابلیت جوجه درآوری میباشد.