معرفی سیستم کشت جدید فولیکول

پی بردن به اهمیت ارتباطات بین سلولی، زمینه استفاده از کشت سه بعدی را فراهم آورد. سیستم کشت سه بعدی قادر به حفظ شکل کروی فولیکول های تخمدانی و ارتباط سلول-سلول (interaction cell-Cell ) و سلول–ماتریکس (matrix interaction-(Cell می باشد و اجازه بلوغ موفق را به تخمک می دهد . کشت سه بعدی فولیکول های تخمدان انسانی در کلاژن باعث رشد فولیکول ها گردید در حالی که کشت دو بعدی فولیکول ها روی سطح پوشیده شده با کلاژن باعث افزایش اندازه فولیکول ها نشد . مطالعات انجام شده نشان می دهد که پروفایل بیان ژن سلول های کشت شده در محیط کشت سه بعدی بیشتر به محیط In vivo شباهت دارد و کاملا با بیان ژن سلول های کشت داده شده در محیط دوبعدی تفاوت دارد

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر