معرفی رقم جدید گیلانه با کیفیت پخت مطلوب، مقاوم به ورس و زودرس

رقم جدیدبرنج حاصل تلاقی برگشتی بین دو رقم صالح وآبجی بوجی یا دم سرخ است.رقم گیلانه با داشتن ا رتفاع بوته کوتاه تراز ارقام محلی به عارضه خوابیدگی مقاوم بوده و ضمن حفظ کیفیت پخت شبیه ارقام محلی دارای طول دوره رشدی کوتاهتر هم می باشد (115—110روز) متوسط عملکرد رقم گیلانه 5/5-5 تن درهکتار برآورد شده است و در سالهای اخیر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است .

 

توسط : berenj ۱۴ آذر