معرفی رقم جدید طلوع رقم جدید زودرس پرمحصول، مقاوم به بلاست و کیفی برنج

رقم “طلوع” از تلاقی دو رقم ایرانی علی‌کاظمی؛ رقم بومی با کیفیت پخت مناسب و زودرس بوده ولی حساس به ورس، بیماری بلاست، کرم ساقه‌خوار و عملکرد پایینی، و نعمت؛ رقم پرمحصول، مقاوم به بیماری بلاست، متحمل به کرم ساقه‌خوار، دیررس، با ارتفاع بوته متوسط و دانه بلند ولی کیفیت پخت پایین، و در طی آزمایشات مشاهده‌ای، مقدماتی، سازگاری و ترویجی انتخاب و معرفی شد. از ویژگی‌های برجسته آن زودرسی (از بذرپاشی 5± 78 روز)، ارتفاع بوته کوتاه (3± 87 سانتی‌متر)، وزن هزار دانه بالا (1/1 ± 31 گرم)، مقاوم در مقابل بیماری بلاست (امتیاز بین 0 تا 1) و متحمل به کرم ساقه‌خوار برنج (واکنش تحمل از هر دو نوع آنتی زنوز و آنتی بیوز)، کیفیت پخت دانه مطلوب (میزان آمیلوز 1 ± 23 درصد)، قابلیت ‌راتون‌زایی مناسب، متوسط عملکرد بالا (حدود 5/0 ± 5/6 تن شلتوک در هکتار)، شاخص برداشت مطلوب، قابلیت برداشت به صورت مکانیزه و نیاز آبی کمتر و بسیار مناسب برای سیستم کشت برنج ـ برنج می‌باشد.

توسط : berenj ۱۴ آذر