معرفی رقم جدید آنام با کیفیت پخت بسیار مطلوب،زورس و مقاوم به ورس

رقم آنام حاصل تلاقی ساده بین رقم اصلاح‌شده صالح به عنوان والد مادری و رقم محلی هاشمی به عنوان والد پدری می‌باشد. رقم اصلاح‌شده صالح می‌باشد. رقم جدید آنام با متوسط عملکرد دانه 6 – 5/5 تن در هکتار، وزن صددانه 5/2 گرم، تعداد دانه پر 137 عدد، ارتفاع بوته 100 سانتی‌متر و میزان آمیلوز 20 درصد، ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام زودرس (102 روز) و پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می‌باشد. رقم مذکور از نظر ساختار ظاهری و مورفولوژی بسیار شبیه رقم محلی ایرانی، مخصوصا رقم دمسیاه است و همانند آن دارای ریشک‌های کوتاه و سیاه‌رنگی می‌باشد. جوانه‌زنی بذورلاین مذکور در خزانه همانند سایر ارقام محلی از سرعت بالایی برخوردار بوده و بعد از نشا در زمین اصلی به خوبی استقرار می‌یابد. پخت برنج سفید رقم جدید به صورت کته و آبکش و مصرف آن نشان داد که از کیفیت پخت و خوراک بسیار خوبی برخوردار است و بعد از پخت نرم بوده و همانند ارقام محلی دارای عطر و طعم می‌باشد.

توسط : berenj ۱۴ آذر