معرفی باکتریهای پروبیوتیکی اسید لاکتیکی بومی و ارزیابی کارایی آنها در تغذیه جوجه¬های گوشتی

این طرح دارای سه پروژه است؛
• پروژه یک: غربالگری و جداسازی جدایه های پروبیوتیکی از منابع مختلف دام، طیور، آبزیان و حشره های صنعتی (زنبور عسل).
• پروژه دو: معرفی پروبیوتیکهای با منشا گوارشی طیور قابل استفاده در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای شاخص های عملکرد، ایمنی و جمعیت میکروبی روده.
• پروژه سه: ارزیابی ایمنی زیستی ایزوله های پروبیوتیکی اسید لاکتیکی از منشا گوارشی (دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل).
با توجه به نقش و اهمیت پروبیوتیک ها در طیور به منظور افزایش بهره¬وری و کاهش مصرف آنتی بیوتیکها و با توجه به اینکه عملکرد باکتریهای پروبیوتیکی مختص سویه میباشد، به نظر میرسد سویه¬های باکتریایی بومی در طیور بومی ایران میتوانند کارایی معادل و حتی بهتری نسبت به سویه های موجود در پروبیوتیکهای وارداتی بر عملکرد طیور داشته باشند و از سویی با استفاده از مکمل های پروبیوتیکی بومی جمعیت باکتریایی بومی در اثر مصرف بی¬رویه پروبیوتیکهای وارداتی با منشا نامعلوم از دست نخواهد رفت، لذا نیاز به ایزوله¬سازی گونه¬های پروبیوتیکی بومی کشور است. هدف این طرح، معرفی ایزوله¬های بومی اسید لاکتیکی بومی و بررسی کارایی ایزوله¬های جداسازی شده از طیور بومی بر روی جوجه¬های گوشتی میباشد.