مبارزه با بلوم جلبکی ولوکس .Volvox sp در استخرهای خاکی

در سال های اخیر استخرهای خاکی پرورشی ماهیان با مشکل بروز بلوم جلبکی ولوکس مواجه شده اند. این جلبک سمی نیست اما به دلیل سایز بزرگ آن، در آبشش ماهیان هنگام فیلتر نمودن آب تجمع می یابد و می تواند سبب خفگی در ماهیان گردد. به دلیل بوی بد می تواند سبب بد بو شدن آب و ماهی نیز شود. با توجه به عوامل  محدود کننده تولید مثل طبیعی ماهیان خاویاری، سیاست گذاری های منسجمی در خصوص حفاظت از این ماهیان انجام می گیرد. کمیت و کیفیت آب استخرهای خاکی پرورش ماهی مهمترین عامل در پرورش این بچه ماهیان محسوب می گردد که نیاز به کنترل و اندازه گیری فاکتورهای موثر در کیفیت آب دارد. با روش معرفی شده، مشکل رشد و گسترش گیاهان آبزی و بلوم جلبکی ولوکس به میزان قابل ملاحظه­ای در طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت در استخر ها تعدیل می گردد.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر