لایه های شفاف و رسانا

لایه های شفاف و رسانا نظیر اکسید قلع،اکسید ایندیم،اکسید روی و… خواص الکتریکی و اپتیکی جالبی را از خود نشان میدهند.این لایه ها در حین رسانایی دارای شفافیت در مقابل نور مرئی و عدم عبور نور در ناحیه ماورای بنفش و مادون قرمز هستند.از کاربرد های مهم آنها میتوان در ساخت الکترودهای شفاف در صنایع را نام برد

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر