کاهش سن بلوغ فیل ماهی (Huso huso) ماده پرورشی با بکارگیری فرمولاسیون نوین جیره غذایی

صنعت نوپای پرورش تاسماهیان در کشور در بسیاری موارد از روشهای سنتی پیروی می کند که هزینه زیادی را برای پرورش دهندگان از نظر تغذیه و مدیریت به دلیل طولانی بودن دوره بلوغ آنها تحمیل می کند. در این راستا، مطالعه ای توسط محققین مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر انجام پذیرفت و فیل ماهیان ماده پرورشی 5 ساله که در مرحله II رسیدگی جنسی قرار داشتند با فرمولاسیون غذایی نوین حاوی فیتواستروژنها تغذیه شدند. پس از یکسال تغذیه فیل ماهیان با جیره مورد نظر، بلوغ جنسی در فیل­ماهیان برخی تیمارها اتفاق افتاد و از آنها خاویار و بچه ماهی تولید گردید. این در حالیست که فیل ماهی ماده در شرایط طبیعی در سن 21 – 18 سالگی به مرحله بلوغ جنسی و خاویار دهی می­رسد. با اجرایی کردن نتایج این تحقیق در کارگاههای پرورش مولدین تاسماهیان و تولیدکننده خاویار می توان هزینه پرورش را کاهش داده و گامی اثر بخش در راستای تأمین این منبع پروتئینی ارزشمند برداشت.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر