فنآوری سیستم برگشت آب

آب با کمیت و کیفیت مناسب به عنوان محیط زیست آبزیان در یک اکوسیستم ( بوم سازگان ) پرورشی از اهمیت بسزایی برخوردار است. میزان آب تازه موردنیاز جهت پرورش ماهیان خاویاری در کشور ( 100 تا 150 مترمکعب در سال به ازای تولید یک کیلوگرم ) بسیار بالاست و در حال حاضر نسبت به معدل جهانی که این میزان فقط 2 مترمکعب است، 50 تا 75 برابر بیشتر است. با اجرای فاز اول این پروژه در موسسه که با استفاده از سیستم فیلتراسیون فیزیکی ( درام فیلتر با مش 80 میکرون ) و هوادهی بوده است، مقدار مصرف آب تازه بدون تاثیر منفی بر شاخص های رشد، ایمنی و بیوشیمیایی خون  به میزان 80 درصد کاهش یافته و به جای آن از آب برگشتی تصفیه شده استفاده گردید و فاصله آن با تراز جهانی مصرف آب 10 تا 15 رتبه کاهش یافت. علاوه بر این عملکرد تولید در واحد سطح نیزاز 15 کیلوگرم در متر مربع در روش های متداول سنتی به 25 کیلوگرم در متر مربع در این روش نیمه صنعتی افزایش یافت. تحقیقات بیشتری جهت استفاده از سایر فنآوری های نوین مانند تصفیه بیولوژیکی، ازن، یووی و اکسیژن خالص به منظور کاهش بیشتر مصرف آب تازه و افزایش تراکم در واحد سطح با هدف ارتقای بهر وری در زمینه بهره برداری بهینه تر از آب و افزایش راندمان اقتصادی تولید نیاز است.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر