طراحی سامانه تکمیلی شاخص های رفتاری ماهی زبرا

توسعه سامانه تکمیلی بررسی شاخص های رفتارشناسی ماهی زبرا :
سامانه تکمیلی مورد نظر امکان مطالعه و بررسی شاخص های رفتار شناسی ماهی زبرا بعنوان یک گونه مدل در مطالعات زیستی و رفتارشناسی را در محیط آزمایشگاهی مقدور می سازد

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر