طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تشخیص سریع کیفیت روغن زیتون

کیفیت روغن زیتون بر اساس شاخص های شیمیایی اسیدیته، عدد پراکسید و ضریب خاموشی و تست ارگانولپتیک و یا حسی تعیین می گردد. انجام تست های شیمیایی و حسی، پر هزینه و زمانبر است. استفاده از طیف سنجی مرئی و فروسرخ نزدیک، یکی از فناوری های غیر مخرب، بسیار مطلوب، اقتصادی و سریع برای ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی است. هدف از اجرای پروژه مذکور ارائه سامانه اپتیکی بر اساس طیف سنجی مرئی و فروسرخ نزدیک است تا با سرعت و دقت بالا و هزینه کم، کیفیت روغن زیتون را تعیین کند.

توسط : tahghigh ۱۴ آذر