شناسایی و ثبت دانش و فنآوری های بومی بهره برداران جنگل و سیر تحولی آن

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد نظر متشکل از کلیه بهره برداران دارای مجوز بهره برداری از چوب جنگل های استان گیلان (N=2311). نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر افراد مورد مطالعه از لحاظ دانش احیاء جنگل با فراوانی 43/5 درصد در گروه با دانش متوسط و با فراوانی 47/8 درصد در گروه با دانش خوب قرار دارند. همچنین بین متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده ، سابقه فعالیت در جنگل کاری و سنوات سکونت در منطقه با متغیر دانش احیاء و بهره برداری از فرآورده های جنگلی رابطه مثبت و معنی داری تا 99 درصد اطمینان وجود داشت.

توسط : tahghigh ۱۴ آذر