سیستم پیش تصفیه آب شور حاوی ترکیبات نفتی

شوری بزرگترین چالش تصفیه بیولوژیکی پسابهای نفتی شور، علیرغم مزایایی مثل صرفه اقتصادی و سازگاری با محیط زیست مطرح می باشد. شوری موجب مسمومیت و مرگ میکروارگانیسمها شده و از سویی مشکلاتی را در ته نشینی ثقلی لجن از پساب تصفیه شده ایجاد می نماید. در نتیجه زمانی که میزان TDS این پسابها به بالای ۳۰,۰۰۰ mg/L می رسد، عملا راهکار مناسبی برای درمان مناسب آنها به شکل صنعتی وجود ندارد.
در این محصول:
مشکل شوری بسیار بالای پساب ورودی که عملا سیستم های تصفیه بیولوژیکی را از کار انداخته و یا با مشکلات جدی در خروجی و خصوصیات لجن مواجه می کند در این سیستم مرتفع گردیده و سیستم حد بالایی از آن را تحمل می کند (mg/L ۲۰۰۰۰۰).
سیستم تلفیقی فیزیکی-بیوالکتروشیمیایی، در حذف همزمان قطرات نفتی کوچک و هضم آلاینده های محلول موفق عمل کرده است. در صورتیکه در سیستمهای متداول، قطرات نفت علاوه بر مسمومیت میکروارگانیسم ها موجب افت کیفیت پساب خروجی می شود.
گرفتگی غشایی که محدودیت اصلی سیستم های بیوراکتور غشایی است به دلیل خصوصیات مطلوب لجن کاهش قابل توجهی یافته است. این مورد هزینه های تحمیلی مربوط به غشا را کاهش می دهد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر