سیستم یکپارچه ژئوتکنیک

۱- هدف: مدیریت و کنترل لحظه ای پروژه های عمرانی کشور
۲- طرح : کاربرد فناوری اطلاعات داده محور به منظور مستندسازی و پایش لحظه ای فنی، مهندسی و مالی طرحهای عمرانی با رویکرد مدیریت دانش و ارتقای بهره وری منابع
۳- برنامه : رسته مهندسی آب/رشته سدسازی
۴- محصول دانش بنیان اول: طراحی و تولید سیستم برنامه یکپارچه ژئوتکنیک
۵- پروژه تحقیقاتی اول: ارزیابی سیستم برنامه یکپارچه ژئوتکنیک(T.G.P.S) و مطالعه موردی سد پلرود

توسط : gstpark ۱۳ آذر