سامانه سنجش اثر صوت بر دافنی

شناخت و سنجش اصوات در محیط های آبی و اثر آن بر جانداران آبزی همواره حائز اهمیت می باشد. کاربرد این سامانه در زیست شناسی جانوری، رفتارشناسی آبزیان، علوم شیلاتی و علوم مرتبط می باشد. سامانه حاضر متشکل از یک آکواریوم شیشه ای به ابعاد ۲۵*۱۵*۳۰ سانتی متر و مجهز به صفحه مختصات مکانی دو بعدی، دستگاه هیدروفن و سنجش صوت می باشد. روش سنجش صوت بدین صورت است که اصواتی که از بیرون یا داخل آب به محیط آبی اضافه می شود و بر بی مهره آبزی اثرگذار خواهند بود ابتدا توسط هیدروفن کارگزاشته شده در فضای آکواریوم شناسایی سپس جهت تجزیه و تحلیل به دستگاه سنجش صوت منتقل می شود. با استفاده از داده های خروجی و علم بر زیست شناسی بی مهرگان آبزی و دامنه شنوایی آنها می توان اثر آلودگی های صوتی بر رفتار آنها را شناسایی و توصییف نمود. در این فناوری به بررسی امکان سنجش اثر صوت بر دافنی آب شیرین بهعنوان یک گونه بی مهره آبزی بصورت تکمیلی پرداخته می شود.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر