سامانه راهنمای مسیرشغلی و استخدامی (همکارجو)

در سامانه راهنمای مسیر شغلی و استخدامی برپایه هوش مصنوعی، افراد ( کار اولی ، کارجو و یا شاغل) با عضویت و ارائه مشخصات فردی ، برحسب ویژگی های شخصیتی و توانمندی های خود بسمت کسب مهارت و سپس بدست آوردن شغل (شغل های موجود یا نوظهور) یا رشد شغلی هدایت میگردند.

توسط : gstpark ۱۳ آذر