سامانه خدمات گردشگری و فرودگاهی

یک پلتفرم جهت انجام امور مدیریتی، نظارتی و ارتباطی در فضای فرودگاهی و گردشگری ایجاد شده است. همچنین محصول نظارت بر تجهیزات فرودگاهی به صورت پایلوت در فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت اجرا شده است.

توسط : gstpark ۱۳ آذر