سامانه تکمیلی رفتارشناسی دافنی

در این سامانه طراحی شده مطالعه و شناسایی رفتار های زیستی بی مهره گان آبزی برای مثال دافنی آب شیرین انجام می گردد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر