سامانه بینی الکترونیکی ارزیابی کیفیت چای

بررسی روش های جدید و دقیق در زمینه پایش کیفی چای، تاثیر بسزایی در پیشرفت صنایع تبدیلی در حوزه چای دارد. دستگاه ارزیابی کیفی چای، یک سامانه بینی الکترونیک شامل سنسورهای گازی اکسید فلزی، بورد الکترونیکی، شیرها و پمپای الکتریکی، محفظه نمونه ها و محفظه سنسورها و شلنگ های انتقال گاز است. از این سامانه بینی الکترونیک به منظور استخراج ویژگی های مربوط به عطر چای و بکارگیری این ویژگی ها برای طبقه بندی کیفی چای سیاه استفاده می شود. ویژگی های استخراج شده از یک آرایه حسگری شامل ده حسگر گازی مختلف اکسید فلزی، برای طبقه بندی کیفی چای سیاه استفاده می شود.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر