سازه خودهواده

سرریزهای پلکانی علاوه بر سهولت ساخت به عنوان یک سازه هوادهی، در مقایسه با سایر روش‌های هوادهی متداول نظیر سینی‌های هوادهی کم‌هزینه‌تر و در عین حال به دلیل خودشویندگی، هزینه بهره‌برداری کم‌تری دارند. با افزایش راندمان هوادهی مناسب برای این نوع از سازه‌ها، می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای روش‌های متداول هوادهی در تصفیه‌خانه‌های آب و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به عنوان یک روش کارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش غلظت اکسیژن محلول در پایین‌دست سرریزهای پلکانی تابعی از شرایط هندسی و هیدرولیکی جریان است. در سازه بهینه شده حاضر، پس از انجام اندازه‌گیری آزمایشگاهی بر روی بیش از ۵۰۰ شرایط هندسی و هیدرولیکی مختلف از ساه سرریز پلکانی-کنگره‌ای، بهترین هندسه از آن ساخته شد. در ادامه براساس نتایج حاصله در مقیاس آزمایشگایه، پایلوت آن در قالب دبی‌های متداول در تصفیه‌خانه‌های آب ساخته شد و عملکرد آن در شرایط میدانی مورد تایید قرار گرفت. این سازه در مقایسه با نمونه متداول که سینی‌های هواده می‌باشد، دارای مزایای بهره‌برداری متعدد و هزینه ساخت کمتر از ده درصد می‌باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر