ساخت سازه خودهواده

هوادهی فرایندی است که در آن هوا در داخل مایع به گردش درمی‌آید و در طی آن گازهای موجود در هوا در داخل آب مخلوط شده و یا در آن حل می‌شود. روش‌های مختلفی برای افزایش اکسیژن محلول آب وجود دارد که آن‌ها را می‌توان در چهار گروه هوادهی ثقلی-ریزشی، هوادهی پاششی (اسپری)، پخش‌‌گرهای (دیفیوزر) حباب هوا و هواده‌های مکانیکی تقسیم بندی نمود. هوادهی به روش ثقلی-ریزشی یکی از روش‌های کارآمد می‌باشد. از میان روش‌های مختلفی که در این نوع از هوادهی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سرریزهای پلکانی به دلیل سهولت در اجرا و هزینه کم بهره‌برداری متداول‌تر می‌باشد. اشکال اصلی این روش فضای زیاد مورد نیاز برای ساخت آن می‌باشد چراکه افزایش غلظت DO در سرریزهای پلکانی تابعی از هندسه پله‌ها، شیب سازه و رژیم جریان است. در سازه هوادهی حاضر، بر مبنای مدل‌سازی فیزیکی-هیدرولیکی و ساخت، آزمایش و بررسی عمکلرد این سازه‌ها با هندسه‌های مختلف، دانش فنی طراحی سازه بهینه برای هوادهی ایده‌آل برای اولین بار در جهان، تدوین گردید و در قالب نمونه نیمه صنعتی در چند تصفیه‌خانه آب چاه در استان گیلان نصب و بهره‌برداری گردید.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر