راکتور آزمایشگاهی تولید بیوگاز

برای استخراج بیوگاز، یک واحد راکتور بی¬هوازی بیوگاز در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. (شکل1).
در راکتور ساخته شده، امکان استفاده از هر دو شرایط مزوفیلیک و ترموفیلیک وجود دارد. برای تأمین شرایط دمایی برای فرآیند هضم، از حمام آب گرم استفاده شده است که دمای آن توسط سنسور دما حس شده و به قسمت پردازش در قسمت کنترل ترمومتر ارسال می¬شود. برای ثابت نگهداشتن دما در محدوده مزوفیلیک، از حمام گرم و ترموستات استفاده شد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر