رابطه بین بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و صفی نیروی انتظامی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و  صفی نیروی انتظامی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ستادی و  صفی نیروی انتظامی استان گیلان در سال 1396 تشکیل داده اند. در پژوهش حاضر 200 کارمند با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرسودگی شغلی مازلاک، خودکارآمدی شرر و بهزیستی روان شناختی ریف پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 18 و به روش ضریب همبستگی پیرسون گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). همچنین بین خودکارآمدی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). یافته های پژوهش حاضر نشانگر اهمیت بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی به عنوان سازه های روانی در تبیین فرسودگی شغلی کارکنان نیروی انتظامی است.

واژه های کلیدی: فرسودگی شغلی،  بهزیستی روان شناختی و  خودکارآمدی

توسط : entezami ۱۵ آذر