دورگ گیری در چای به منظور دستیابی به ژنوتیپ های متحمل به خشکی

یکی از روش‌های اصلاح نباتات استفاده از تکنیک دو رگ‌گیری است که با استفاده از این روش می‌توان صفات مطلوب موجود در یکی از والدین را به والد دیگر منتقل نموده و نتاج با خصوصیات برتر به‌دست آورد. در این روش بعد از تلاقی بین والدین به ژنوتیپ‌های جدید دست یافته که این ژنوتیپ‌ها در طی فرایند بررسی‌های مدون می‌توانند به عنوان ارقام تجاری جدید معرفی گردند. در این تحقیق، دو کلون امیدبخش (100 و 444) به عنوان والد مادری و چهار کلون وارداتی از سری‌لانکا (3020، DN، DG7، 62.5) با ویژگی تحمل به خشکی به عنوان والد پدری در فرایند دورگ گیری وارد خواهند شد. تلاقی مابین این والدین در دو سال برای تهیه تعداد بذر بیشتر انجام خواهد گرفت. بعد از برداشت بذور، بذرها در بستر کشت، کشت شده و مراحل انتخاب شامل حذف بوته‌های غیر طبیعی در ابتدا و سپس گزینش بر اساس اعمال تیمار تنش کم آبی صورت خواهد پذیرفت تا نسل F1 امیدبخش برای گزینش و انتخاب در مرحله بعدی شناسایی گردد. پس از شناسایی نسل F1 امیدبخش متحمل یا مقاوم به خشکی بوته‌های این نسل مورد تکثیر قرار خواهند گرفت تا در فاز دوم بررسی وارد شوند.