دوربین بازرسی لوله تحت فشار

با توجه به بحران¬ کم آبی در کشور، نگهداری و بازرسی شبکه انتقال و توزیع آب شرب یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکل می¬باشد. با مشاهده وضعیت داخلی لوله¬ها می¬توان میزان رسوبات، گرفتگی و نشت موجود درآنها را مشاهده و برای رفع سریعتر و بهتر آن برنامه¬ریزی نمود. در این راستا فیلمبرداری از داخل لوله¬ها می¬تواند بسیار کمک کننده باشد. تجهیز اختراع شده در این توصیف قابلیت ورود به داخل لوله، عکسبرداری و فیلمبرداری از داخل آن به صورت online و مخابره تصاویر دریافتی به اپراتور را دارد.