دستیابی به زی فن پرورش ماهی سوف سفید Sander lucioperca از مرحله انگشت قدی تا 50 گرم

ماهی سوف از گونه های باارزش ، بومی و اقتصادی دریای خزر و حوزه آبریز آن محسوب می شود که از دهه ۶۰ فقط به بازسازی ذخایر آن توجه شده و برای ورود این گونه به صنعت آبزی پروری کشور کار چندانی صورت نگرفت بنابراین  پرورش این گونه بومی و ترویج یافته های تحقیقاتی آن به مزارع بخش خصوصی در راستای ارتقای تنوع گونه های پرورشی ضروری می باشد. هدف ار انجام  این تحقیق دستیابی به زی فن پرورش ماهی سوف از 5 گرمی تا وزن حدواسط (50 گرمی ) با غذای دستی و تحت شرایط متراکم بوده است. عادت دهی ماهی به غذای دستی طی ۱۲ روز انجام گرفت که ابتدا از لارو شیرونومیده و بتدریج از غذای کنسانتره و پلت نیمه غوطه ور استفاده شد. همچنین عادت پذیری ماهی سوف به غذای دستی ۵۰ روز پس از هچ باید آغاز گردد.  در این بررسی ،  طی 225 روز دوره پرورش، ماهیان سوف سفید از متوسط وزن 0/6± 2/38 گرم  به ۲۷ ±  54 گرم رسیدند. نرخ بقا در فاز اول (مرحله 2/8 گرم تا 9 گرم)، فاز دوم (مرحله 9 گرم تا 27 گرم ) و فاز سوم(از مرحله 27 گرم تا مرحله 54  گرمی)   بترتیب 52٪ ، 77٪ و 85 ٪ بوده و نرخ رشد ویژه ( لحظه ای) بترتیب 2/58 ، 1/38، 0/6 و ضریب تبدیل 0/9، 1/5 و 1/7 محاسبه گردید. نرخ رشد روزانه نیز در فاز های مختلف رشد بترتیب 0/137 0/3و 0/22 گرم در روز تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ماهی سوف در شرایط متراکم پتانسیل تولید خوبی را دارا ست و در صورت وجود شرایط محیطی مناسب و مدیریت صحیح و استفاده از نسل اهلی،  این ماهی را تا 25 کیلوگرم در متر مکعب می توان پرورش داد.