دستگاه هوشمند ضدعفونی کننده ماورابنفش

بر اساس نظر انجمن بین المللی ماوراء بنفش مبتنی بر توصیه های WHO و CDC استفاده از تابش UVC می تواند پس از جرم زدایی و گندزدایی اولیه به عنوان یک شیوه تداوم و ضدعفونی مستمر بکار برده شود.
با توجه به استفاده از سخت افزار و نرم افزار منبع باز هزینه نمونه ساخته شده دستگاه ضدعفوین کننده در مقایسه با نمونه های تجاری موجود در بازار کاهش می یابد.
سیستم طراحی شده قابلیت کنترل و مدیریت از طریق برنامه موبایل و از طریق Bluetooth و در صورت نیاز Wi-Fi را دارد.
دارای حسگر حرکتی است که در صورت تشخیص حضور افراد در مجاورت دستگاه تابش¬دهی را متوقف می نماید.
بر اساس مشخصات گونه (باکتری، ویروس و قارچ) و محیط مورد نظر بر اساس میزان حساسیت گونه مورد نظر بر اساس داده های موجود، ارزیابی اولیه ای از زمان تابش ارائه می دهد.
قابلیت ثبت زمان تاخیر برای تابش دهی را داراست.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر