خالص سازی و ارزیابی توده های لوبیای محلی گیلان جهت معرفی رقم

پاچ باقلا یک اصطلاح محلی در استان گیلان است. این محصول یکی از مهم ترین حبوبات استان گیلان است که به دلیل دامنه گسترده کشت، پائین بودن هزینه تولید، بازده اقتصادی بالا، تناوب مناسب در کشت برنج و ارزش غذائی مناسب از اهمیت زیادی در این استان برخوردار است. در حال حاضر در مناطق شمالی کشور کشاورزان از توده های محلی استفاده می کنند که از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده و غیر یکنواختی در تولید محصول وجود دارد. سطح زیر کشت این محصول در استان گیلان از 10 تا 20 هزار هکتار در سال نوسان دارد. پیش بینی می شود که در صورت ایجاد ارقام جدید این گیاه زراعی و معرفی آن به کشاورزان منطقه، کشت آن در سطح بالا باقی مانده و حتی سطح زیر کشت افزایش پیدا کند. غربال اولیه بیش از 64 توده بومی انتخابی از مناطق کشت لوبیا محلی گیلان از شرق تا غرب استان،  منتهی به شناسایی 9 ژنوتیپ برتر خالص سازی شده با میانگین عملکرد بالاتر از شاهد محلی بود که مراحل آزمایشات سازگاری و پایداری عملکرد منتهی به معرفی حداقل 2 رقم اصلاح شده می گردد.

توسط : tahghigh ۱۴ آذر