جداسازی و شناسائی قارچ‌ها و باکتری‌های بیماری‌زای کرم ابریشم در استان گیلان

این بررسی به‌منظور شناسایی باکتری‌ها و قارچ‌های  بیماری‌زای لاروهای کرم ابریشم در استان گیلان انجام شد.

مواد و روش‌ها:

. لاروهای آلوده از تلمبارهای مناطق  مختلف نوغانداری استان جمع‌آوری شدند. جهت جداسازی عوامل بیماری‌زای قارچی پس از ضد‌عفونی سطحی، کشت از بافت‌ها و همولنف عفونی روی محیط‌های کشت مناسب انجام گردید. جهت جداسازی عوامل بیماری‌زای باکتریایی پس از ضدعفونی سطحی لاروهای بیمار، کشت از بافت‌ها و همولنف عفونی بر روی محیط‌های آگار مغذی، آگار خون‌دار و ائوزین متیلن بلو آگار انجام شد.

نتایج:

پس از سه تا هفت روز، بر اساس خصوصیات  مورفولوژیک و بیماری‌زائی و مقایسه نتایج به‌دست آمده با منابع معتبر قارچ‌شناسی، قارچ بیماری‌زای Beauveria bassiana sp.    به‌عنوان عامل بیماری موسکاردین سفید و قارچ Aspergillus flavus به‌عنوان یکی دیگر از قارچ‌های بیماری‌زای کرم ابریشم شناسائی شدند. باکتری‌های بیماری‌زای به‌دست آمده  Serratia marcescens، Staphilococcus aereus ، Streptococcus pyogenes، Bacillus thuringiensis,، Pseudomonas aeroginosa شناسایی شدند.

توسط : abrisham ۱۵ آذر