جداسازی و تشخیص عوامل بیماری‌زای قارچی و باکتریایی درختان توت در استان گیلان

این بررسی به‌منظور شناسایی قارچ‌ها و باکتری‌های بیماری‌زای درختان توت در استان گیلان  در طی سال‌های 1383 تا 1386 انجام شد.

پس از مشاهده علایم ظاهری بیماری، نسبت به کشت، جداسازی و شناسایی آنها اقدام گردید. برای این منظور از توتستان‌های آلوده  از مناطق مختلف استان گیلان نمونه‌برداری انجام گرفت.

 مواد و روش‌ها:

جهت جداسازی عوامل بیماری‌زای قارچی قطعات آلوده درختان توت پس از ضدعقونی سطحی روی محیط‌های مناسب کشت قارچ و عوامل بیماری‌زای باکتریایی بافت‌های آلوده پس از خُرد‌کردن در آب پپتونه روی محیط کشت  آگار مغذی سوکروز‌دار  NAS  و King B حاوی آنتی‌بیوتیک اکتیدیون کشت داده شدند.  بعد از سه تا هفت روز تعدادی از پرگنه‌های قارچی و باکتریایی به‌دست آمده انتخاب و پرگنه‌های قارچی روی محیط کشت آب آگار به‌روش تک‌اسپور و نوک ریسه و پرگنه‌های باکتریایی روی محیط کشت King B   به‌روش مخلوط‌کردن خالص شدند.

نتایج:

با بررسی‌های مورفولوژیک و آزمون بیماری‌زایی به‌روش اصول کخ جدایه‌های قارچی جنس‌های Rhizoctonia solani  ، Fusarium oxysporum  ، F.solani ،sp Lasiodiplodia Rosellinia necatrix  به‌عنوان عوامل بیماری‌زای پوسیدگی ریشه،‌   قارچ  Alternaria solani ،‌  عامل لکه‌برگی ، قارچ Phyllactinia sp. عامل سفیدک سطحی،‌ قارچ Colletotrichum sp. عامل خشکیدگی سرشاخه  درختان توت شناسایی گردیدند. بر اساس خصوصیات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و آزمون بیماری‌زایی جدایه‌های باکتری به‌دست آمده  Pseudomonas syringae pv.moriبه‌عنوان بلایت باکتریایی درختان توت در استان گیلان شناسایی شدند.

توسط : abrisham ۱۵ آذر