جایگزینی هدفمند ژن در ژنوم کرم ابریشم به منظور تولید ابریشم عنکبوتی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9

• ابریشم عنکبوتی یکی از بهترین الیاف طبیعی است و خواص مکانیکی عالی دارد.
• برداشت گسترده ای از ابریشم عنکبوت با پرورش عنکبوت ها به دلیل رفتارهای قلمرویی و کانیبالیستی آنها امکان پذیر نیست.
• روشهای شیمیایی برای تولید تار عنکبوت به دلیل استفاده از معرفهای شیمیایی سمی و گران برای تبدیل پروتئین به تار (Spinning) و همچنین هزینه های بالای تولید، پیشرفت در این زمینه را محدود کرده است. بطور کلی فرآیند تبدیل مصنوعی پروتئین به تار که تحت عنوان روش های تولیدی Wet-spinning نامیده میشود با مکانیسمی که در تبدیل پروتئین های تولید شده در غدد ابریشمی عنکبوت به تار دیده میشود مشابه نبوده و بطور قابل ملاحظه¬ای پروتئینهای کوتاه شده (Shortened proteins) در این روشهای Spinning استفاده میشود.
• فرآیند تولید تار در کرم ابریشم و عنکبوت مشابه میباشد.
• کرم ابریشم، به عنوان یک بیوراکتور ایده آل برای تولید پروتئینهای خارجی، از جمله ابریشم عنکبوت مطرح است.
• ویرایش ژنومی با استفاده از تکنیک CRISPR/Cas9 این امکان را فراهم می آورد تا ژنهای اگزوژنوس تار عنکبوت درون یک ناحیه هدف خاص در ژنوم کرم ابریشم وارد شده و با کنترل بیان آن با عناصر تنظیمی داخلی، تولید این توده پروتئینی میسر میگردد.

حوزه کاربرد: تولید پروتئین تار عنکبوت در صنایع مختلف نساجی، نظامی، پزشکی، کشاورزی، ورزشی کاربرد دارد.