تکثیر و پرورش ماهی کپور اصلاح شده تاتا

اساساً هدف اصلی یک برنامه اصلاح نژاد ماهیان گرمابی برخورداری از نژاد های مناسب و سویه های نسل اول آن گونه ماهی می باشد  که با کمک روش های تلاقی مناسب در تولید اقتصادی موفق و به محصول برتر بتوان، دست یافت. در این پروژه به برنامه مولد سازی بچه ماهیان کپورمعمولی نژاد TATA وارداتی از کشور مجارستان در مزارع بخش خصوصی طرف قرار داد پرداخته می شود.  در طول سه دهه گذشته روشهای مختلفی به منظور اجرای برنامه اصلاح نژاد در مجارستان و در رابطه با ماهی کپور معمولی به اجرا درآمده است. در نتیجه این تلاشها و تحقیقات، سه هیبرید موفق از کپور معمولی به نامهای Sz215 آینه ای، SzP31 و SzP34 فلس دار ایجاد شد و هم اکنون 80 درصد از کل تولید کپور در مجارستان را تشکیل می دهند. در طول دهه های گذشته نژادهای مجاری کپور معمولی موجود در مؤسسه تحقیقات شیلاتی سارواش مجارستان در قالب توافق نامه های بین المللی به کشورهای متعددی معرفی شده اند که نتایج ممتازی از پرورش نژادهای معرفی شده چه به صورت خالص و چه تلاقی داده شده با نژادهای بومی این کشورها (چک، لهستان، رومانی و ویتنام) به دست آمده است. به همین منظور پیرو تفاهم¬نامه و قرارداد امضاءشده فی¬مابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مؤسسه تحقیقات شیلاتی سارواش مجارستان به منظور اجرای یک برنامه اصلاح نژاد برای ماهی کپور معمولی، نسبت به واردات تخم سبز کپور اصلاح نژاد شده  TATA از این موسسه  به کشور ایران و استان گیلان، گردید که با هدف اقتصادی نمودن تولید کپور پرورشی در مزارع گرمابی استان و کشور  با جمعیت های اصلاح شده از ماهی کپور معمولی و درجهت پایداری فعالیت های  تولیدی مرتبط با تکثیر و پرورش این گونه با همکاری بهره بردان اصلی این زیر بخش  گام های اساسی  برداشته شود در پروژه حاضر ضمن تولید مولدین مناسب از سویه خارجی وارداتی و ثبت فاکتورهای رشد با همکاری بخش خصوصی  و سپس مقایسه رشد با بچه ماهیان تولید کپور سنتی وموجود وارد شده  از کشور چین درسالهای بسیار دور بتوان گله های مناسب و شناسنامه دار را  در مراکزتکثیر و  پرورشی بخش خصوصی ایجاد نمود.  تا از این طریق راندمان تولید پرورش دهندگان  بخش خصوصی کشور را ارتقاء بدهیم.