تولید و بسته بندی روغن فرابکر با رویکرد دارویی

استخراج روغن زیتون فرابکر و روغن فرابکر سایر دانه های روغنی با رویکرد دارویی که استخراج آن ها به روش سرد ( کولد پرس ) انجام می پذیرد و در تمام مراحل تولید دما تحت کنترل قرار گرفته و از دادن گرما در پروسه تولید خودداری می شود تا حداکثر خواص طبیعی و ذاتی روغن ها حفظ گردد ضمناً روغن های تولیدی از دو فیلتر عبور داده می شود تا لرد و باقیمانده های گیاهی از روغن خارج شده و در هنگام بسته بندی نیز تا حد امکان از ورود هوا به داخل ظروف بسته بندی جلوگیری می شود تا از اکسیداسیون در زمان نگهداری کاسته و ماندگاری محصولات بیشتر گردد.

توسط : gstpark ۱۴ آذر