تولید ترکیب جدید محلول فریز تخمک

سندروم تخمدان پلی‌کیستیک یکی از شایع‌ترین دلایل ناباروری است. در مواردی که باروری به‌طور طبیعی رخ نمی‌دهد، از روش‌های کمک‌باروری استفاده می‌شود. یکی از روش‌های کمک‌باروری، حفظ انجمادی است. مشکلاتی وجود دارد که می‌توان به آسیب‌های دوک میتوزی و اندامک‌های داخلی تخمک اشاره کرد. آنتی اکسیدان آستاگزانتین یک نوع کاروتنوئید و یک رنگدانه طبیعی است که در انواع مواد غذایی یافت می شود. خواص آنتی اکسیدانی این ماده به بدن کمک می کند تا در برابر انواع خاصی از بیماری های مزمن از خود محافظت کند. آستاگزانتین باعث سلامت مغز و قلب و استقامت بدن، افزایش انرژی و بهبود باروری می شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات اندامک¬های داخل سلولی تخمک‌هایی از سندروم تخمدان پلی‌کیستیک به دنبال انجماد-ذوب و تغییرات در بلوغ و کیفیت تخمک‌ها به دنبال انجماد-ذو ب و بررسی میزان کیفیت تخمک¬های PCOS به دنبال فریز-ذوب در محیط فریز حاوی آنتی اکسیدان آستاگزانتین است. همچنین بیان ژن های BAX و BCL۲ به عنوان ژن¬های آپوپتوز در تخمک¬های طبیعی و PCOs / فولیکول¬های زیر انجماد-ذوب مورد بررسی قرار گرفت.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر