تولید ارقام مرکبات ترش تریپلوئید

• مرکبات با میزان تولید 5/4 میلیون تن در سال یکی از مهمترین محصولات باغبانی در کشور است.
• به¬نژادی مرکبات به شکل گسترده¬ای در جهان با اهداف مختلف از جمله تولید ارقام بی بذر، زودرس، پوست نازک، کیفیت عالی میوه و پایه های مقاوم به تنشهای زیستی و غیر زیستی و … در حال انجام است.
• تنوع در ارقام لیموترش بر فعالیت صنایع تولید آب لیمو خواهد افزود و مصرف¬کننده نیز به جای استفاده از مواد سنتیتیک از آب لیمو طبیعی استفاده خواهد کرد.
• میوه های بی¬بذر مرکبات چه در بازار تازه¬خوری و چه در صنایع تبدیلی جایگاه ویژه ای دارند و لایم ها و لمون ها.

ایجاد هیبریدهای بی بذر در لایم ها و لمون ها با انجام تلاقی بین سطوح پلوئیدی مختلف ( 2xو 4x) امکان پذیر است .برای این منظور تولید ژنوتیپ های بی بذر مرکبات که از تلاقی های بین ارقام دیپلوئید و تتراپلوئید به دست می آیند از اهمیت زیادی برخوردار است که هدف اساسی طرح اخیر را تشکیل می دهد. هدفهای این پروژه؛ 1) تولید ژنوتیپ هایی از مرکبات اسیدی که جدید و تریپلوئید، 2) تولید ژنوتیپ هایی از مرکبات اسیدی بی بذر، 3) تسریع و تسهیل در بهنژادی مرکبات با استفاده از نجات جنین های جنسی در دستیابی به هیبریدهای تری پلوئید و 4) تولید هیبریدهای جدید حاصل از تلاقی های بین والدینی دارای سطح کروموزومی متفاوت (اینتر پلوئید هیبریداسیون) میباشد.