تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه چای با استفاده از نانوذرات کیتوزان

عملکرد کمی و کیفی دوفاکتور مهم در تولید برگ سبز چای می¬باشد  که از چالش¬های عمده صنعت چای می¬باشد. ازسوی دیگر با توجه به پراکنش¬های نامنظم بارش باران و یا کاهش آن ودر نتیجه وقوع پدیده خشکسالی این مشکلات را دو چندان کرده است. لذا در پژوهش حاضر، در نظر است با استفاده از فناوریهای نوین راهکارهای بهبود عملکرد کمی و کیفی چای را در دو رقم امید بخش (کلون100)  و رقم رایج باغات چای که از سوی پژوهشکده چای معرفی شده اند، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. در این راستا ابتدا با استفاده از اطلاعات داده¬هایی مانند ریزآرایه و… به بررسی داده¬ها توسط نرم¬افزارهای مربوطه پرداخته و شبکه ژنی و برهم کنش¬ها و ارتباطات ژن¬ها مشخص شده و در نهایت با استفاده از الگوریتم¬های مشخص، ژن¬¬های کاندید موثر در بیوسنتز کاتچین¬ها تعیین می¬گردند. در این مرحله، ژن‌های نامزد جهت بررسی الگوی بیانی انتخاب خواهند شد. همزمان گیاه چای در معرض نانو ذرات کیتوزان،  NPK (عناصر اصلی غذایی پر مصرف) و نانوذره کیتوزان به همراه NPK، در نمونه های تحت تنش خشکی و شاهد در محیط باغی  قرار خواهند گرفت. پس از نمونه برداری تغییرات محتوای متابولیت‌های موثر بر کیفیت چای بویژه ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی،  در جوانه و برگهای جوان چای با استفاده از HPLC در نمونه های تحت تنش خشکی و شاهد مقایسه و بررسی می شوند.  همچنین تغییرات شاخص¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در نتیجه تاثیر  نانوذره، NPK و  نانوذره+NPK بر نمونه¬های تحت تنش خشکی و شاهد نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بدلیل اهمیت برخی آنزیم‌های کلیدی دخیل در مسیرهای بیوسنتزی ترکیبات فنلی و فلاونوئید با استفاده از نتایج بررسی بیوانفورماتیکی چندین ژن¬ هاب (کاندید) انتخاب شده و بیان ژنهای کاندید  با استفاده از روش کمی  qRT-PCR بررسی و ارزیابی می‌شوند. در نهایت، بهترین ترکیب موثر با غلظت مناسب که در تعدیل تنش خشکی و بهبود کمیت وکیفیت چای نقش موثری خواهد داشت انتخاب می‌شود. عملکرد پایدار ترکیب موثر با غلظت مناسب انتخابی در شرایط مزرعه‌ای تست و آزمایش می‌گردد.  در نهایت دانش فنی تولید کیت نانومغذی مناسب جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی چای با استفاده از فناوری نوین نانو بایو تدوین و ارائه خواهد شد.